Banner

Korzyści i ryzyka unijnej strategii

Podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego dyskutowano nad przyjęciem stanowiska strony pracowników i pracodawców sprawie oceny wpływu społecznego i gospodarczego wprowadzenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Partnerzy społeczni podkreślają, że koncepcja Unii Europejskiej polegająca na objęciu ścisłą ochroną co najmniej 1/3 unijnych obszarów chronionych, czyli 10% obszarów lądowych i 10% obszarów morskich, w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewu, w celu poprawy bioróżnorodności w perspektywie do 2030 r., jest jednak koncepcją niosącą obok wielu korzyści także ryzyka. Jej wdrożenie może doprowadzić do znacznego stopnia zmian w sektorze leśno-drzewnym, meblarskim, budowlanym, papierniczym oraz sektorach pokrewnych. Sposoby wdrożenia celów Strategii powinny uwzględniać zgłaszane przez interesariuszy obawy i zagrożenia wynikające z potrzeb społecznych, gospodarczych i sytuacji na rynku pracy.

Strona pracodawców i pracobiorców apeluje do rządu RP o powołanie stałego gremium, z udziałem partnerów społecznych oraz ekspertów w dziedzinie problematyki bioróżnorodności, monitorującego oraz konsultującego wdrażanie działań związanych z implementacją w Polsce polityki UE w zakresie bioróżnorodności i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw i sytuację na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne w kontekście informacji Komisji Europejskiej o zamiarze przygotowania inicjatywy ustawodawczej UE w tym zakresie w 2024 roku.

Stanowisko przyjęto jednomyślnie.

Następnie dyskutowano nad Stanowiskiem strony społecznej w sprawie rosnących cen drewna w Polsce. Strona społeczna wskazuje, że konieczna jest pilna modyfikacja zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, gdyż obecnie obowiązujące nie zostały uzgodnione z polskimi przedsiębiorcami i nie odpowiadają potrzebom rynku. Zmiany te powinny zostać skonsultowane z przedstawicielami rynku i wprowadzone niezwłocznie, aby mogły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży drewna na II półrocze 2022 r..

Podkreślono również potrzebę prowadzenia stałego i konstruktywnego dialogu pomiędzy Lasami Państwowymi, przemysłem drzewnym i Ministerstwami Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju i Technologii, który pozwoli wypracować systemowe i optymalne dla polskiej gospodarki zasady gospodarowania cennym surowcem należącym do Skarbu Państwa.

Ustalono, że proce nad finalną wersję stanowiska będą kontynuowane.

W sprawach różnych uzgodniono wystosowanie pisma do Jacka Ozdoby Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie wyznaczenia kolejnego spotkania przedstawicieli Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącego konsultacji ostatecznej wersji projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy