Banner

Dla osób represjonowanych z powodów politycznych

Dożywotnie świadczenie pieniężne dla wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz pierwszeństwo w opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – to główne założenia przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Ta nowelizacja ma znaczenie fundamentalne. Ustawa przestaje mieć charakter pomocowy, a zacznie być ustawą godnościową. Każdy, kto otrzyma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będzie posiadał podobne uprawnienia jak kombatanci walczący o niepodległość w latach 1939-1956”.

Dotychczas świadczenie pieniężne mogło być przyznawane wyłącznie osobom posiadającym drastycznie niskie dochody. Dlatego też na 2683 osoby, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotychczas potwierdził status działacza opozycji antykomunistycznej, świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. otrzymać mogły jedynie 422 osoby. Nowelizacja ustawy znosi progi dochodowe i tak jak w przypadku kombatantów, bez względu na dochód, zapewnia dożywotnie świadczenie w powyższej wysokości.

W szczególnych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – tak jak dotychczas – będzie przyznawał dodatkową pomoc pieniężną osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. Dawni działacze opozycji będą mogli otrzymać środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej. Z pomocy takiej skorzystało do tej pory blisko tysiąc osób, którym przyznano pomoc w łącznej wysokości blisko trzech milionów złotych. Zgodnie z nowelizacją działacze opozycji antykomunistycznej będą także przyjmowani poza kolejnością w zakładach opieki zdrowotnej i aptekach, a także uzyskają możliwość leczenia specjalistycznego bez obowiązujących dotychczas skierowań. Nowelizacja wprowadza także zasadę uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

Na mocy nowelizacji ustawy powstanie ogólnopolska Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która będzie organem doradczo-konsultacyjnym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uzyskiwanie uprawnień kombatanta lub ofiary represji

Decyzje o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie:

  1. udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby

oraz

  1. rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej.

Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności kombatanckiej lub doznanych represji,
  2. 2 aktualne fotografie w formacie 3×4 cm (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia),
  3. dowód posiadania statusu emeryta lub rencisty (np. legitymację emeryta lub rencisty, odcinek emerytury lub renty),
  4. dowody potwierdzające działalność kombatancką lub doznane represje (np. dokumenty pochodzące z okresu działalności kombatanckiej lub doznanych represji, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, opinie środowiska kombatanckiego, pisemne oświadczenia świadków),
  5. rekomendację wniosku wystawioną przez stowarzyszenie właściwe dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub określonego rodzaju doznanych represji,
  6. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.

Druki można otrzymać w Zarządzie Regionu albo pobrać ze strony Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/uzyskiwanie-uprawnie%C5%84.html

Opr. jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy