Banner

Badanie trzeźwości – nowelizacja przepisów

Od 21 lutego 2023 obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Zmiany mają na celu umożliwienie pracodawcom, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że samo pojawienie się nietrzeźwego pracownika w miejscu pracy stanowi zakłócenie porządku w zakładzie pracy. Podobnie należy kwalifikować spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy, co jest zabronione z mocy art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zakładu pracy nie można nawet wnosić napojów alkoholowych, o czym stanowi art. 16 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy. Gwoli przypomnienia stosownie do art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Oznacza to zatem, iż za brak obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się również przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.
Szerzej na ten temat czytaj w najnowszym wydaniu lutowej Dolnośląskiej Solidarności.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy