Banner

Liczebność i reprezentatywność

INSTRUKCJA
KOMPLET DOKUMENTÓW, KTÓRY MUSI BYĆ SKŁADANY CYKLICZNIE U PRACODAWCY

Organizacja Związkowa w nieprzekraczalnym terminie tj.:
do 10 stycznia danego roku
i do 10 lipca danego roku
Musi składać cyklicznie pracodawcy dwa pisma:
1. Pismo informujące o liczebności organizacji.

Liczebność ustala się na dzień 31 grudzień (pismo wysyłamy do 10 stycznia) i na dzień 30 czerwca (pismo wysyłamy do 10 lipca).

Prawidłowa informacja powinna zawierać:
– ogólna liczbę członków związku,
w tym:
– liczbę członków związku będących pracownikami,
w tym:
– liczbę członków związku będących osobami wykonującymi pracę zarobkową na innej podstawie
niż stosunek pracy (np. umowa–zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie), świadczących pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy.
Pismo informujące o liczebności organizacji

2. Pismo – informacja o reprezentatywności.
a/ Jeżeli organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” jest jedynym związkiem zawodowym działającym u danego pracodawcy, to składa do pracodawcy pismo, którego wzór zamieszczony jest poniżej.
Informacja o reprezentatywności

b/ jeżeli u pracodawcy działa kilka organizacji związkowych, to powinniśmy najpierw zwrócić się
do pracodawcy o podanie liczby osób wykonujących u pracodawcy pracę zarobkową, zatrudnionych przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wzór pisma: Wzór pisma do pracodawcy o podanie liczby osób wykonujących u niego pracę zarobkową.
Po otrzymaniu odpowiedzi od pracodawcy, powinniśmy obliczyć czy spełniamy próg 8% uzwiązkowienia.

X% = [Członkowie związku wykonujący pracę zarobkową (pracownicy, zleceniobiorcy, przyjmujący dzieło, samozatrudnieni)- nie wlicza się tu emerytów, rencistów, bezrobotnych, wolontariuszy.]
podzielić przez:
[Wszyscy wykonujący u pracodawcy pracę zarobkową, zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy].

Jeżeli osiągniemy poziom 8% i więcej, to wysyłamy pracodawcy pismo o tym, że jesteśmy Organizacją reprezentatywną.
Wzór pisma: Informacja o reprezentatywności

c/ Jeżeli u pracodawcy nie osiągamy progu 8% i jest więcej organizacji związkowych- powinniśmy zapytać pracodawcę o liczebność pozostałych organizacji związkowych.
Przypominamy, że obowiązek informacyjny pracodawcy, zakreślony jest czasowo:
do 10 lutego i do 10 sierpnia!
Wzór pisma: Zapytanie o liczebność innych związków zawodowych.
Po uzyskaniu odpowiedzi od pracodawcy (to może być to zgoda na wgląd do informacji) badamy, czy jesteśmy najbardziej liczebną organizacją, jeśli tak to zawiadamiamy pracodawcę o naszej reprezentatywności.
Wzór pisma: Informacja o reprezentatywności

Wszelkie zapytania w powyższych kwestiach należy kierować do Działu Eksperckiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” tel. 71 78 10 165, 71 78 10 166.

Społeczna inspekcja pracy