Banner

Podstawowe dokumenty

Podstawowymi dokumentami, na których każda Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” powinna opierać swoją działalność finansową są:

I. Dokumenty okołozwiązkowe:
1. Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 nr 78, poz. 694 z póź. zmianami) określająca zasady rachunkowości dostosowane do standardów europejskich.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539, z póź zmianami), w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002, nr 236, poz. 1990), ws. wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, z póź. zmianami).

II. Dokumenty prawa związkowego:
1. Statut NSZZ “Solidarność”
2. Uchwała ws. działalności finansowej Związku XIX KZD (13-14.10.2005 r.).
3. Uchwała KK NSZZ „Solidarność” nr 10/06 ws. wytycznych i zasad do tworzenia budżetu jednostki organizacyjnej Związku.
4. Uchwała KK NSZZ „Solidarność” nr 19/05 ws. interpretacji postanowień
§13 Uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku, z 26 października 2005 r.
5. Uchwała nr 2 XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” ws. Regionalnego Funduszu Eksperckiego z 26.09.2008 r.

Społeczna inspekcja pracy