Banner

Regulamin Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Załącznik do Uchwały ZR nr 32/2011
REGULAMIN
Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy
przy Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka
w środowisku pracy oraz wzmocnienie społecznego nadzoru nad warunkami pracy. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność „ Dolny Śląsk powołuje do działania Wszechnicę Społecznej Inspekcji Pracy, zwaną dalej Wszechnicą SIP i sprawuje nad nią nadzór.

§1
Celem Wszechnicy SIP jest w szczególności: pomoc organizacjom związkowym
w zakresie: prawnej ochrony pracy, zwiększenia skuteczności współdziałania
z Państwową Inspekcją Pracy, w organizacjach, wyborach i kierowaniu społeczną inspekcją pracy w ich miejscu pracy, organizacja szkoleń dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy.

§ 2
Zadaniem Wszechnicy SIP jest pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy oraz zakresu praktycznych zagadnień ergonomii, a także przepisów prawa pracy w szczególności ustawy
o społecznej inspekcji pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy
o związkach zawodowych.

§ 3
Cele Wszechnicy będą realizowane m.in. poprzez:
1. cykl wykładów przygotowujących i dokształcających społecznych inspektorów pracy do pełnienia aktywnej roli w ramach swoich kompetencji, a także
w komisjach BHP u pracodawców,
2. inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach o tematyce ochrony pracy,
w tym bhp,
3. przepływ informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a społecznymi inspektorami pracy,
4. kursy dokształcające, seminaria i warsztaty tematyczne (branżowe)
dla społecznych inspektorów pracy.

§ 4
Członkami Wszechnicy mogą zostać:
1. osoby pełniące funkcję społecznego inspektora pracy,
2. pracownicy służb bhp,
3. regionalni koordynatorzy branżowi ds. bhp upoważnieni przez struktury branżowe,
4. przedstawiciele organizacji związkowej zajmującej się tą tematyką w Komisjach Zakładowych
po akceptacji przez organizację związkową NSZZ „Solidarność”.
Członkiem Wszechnicy zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji według załączonego wzoru.

§ 5
Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy wybiera spośród swoich członków, pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy przedstawiciela do Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy przy Okręgowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wybory są tajne i odbywają się zwykłą większością głosów

§ 6
Kadencja przedstawiciela Wszechnicy w Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy trwa 4 lata.

§ 7
1. Członkowie Wszechnicy SIP wybierają spośród siebie Radę Wszechnicy w liczbie od 3 do 5 osób. Zadaniem Rady jest uzgadnianie z Kierownikiem Wszechnicy programu, harmonogramu oraz preliminarza wydatków związanych
z działalnością Wszechnicy SIP działalności. Preliminarz wydatków Wszechnicy SIP przekazywany jest Prezydium ZR do zaakceptowania.
2. Kandydatem do Rady może być członek, posiadający co najmniej roczny staż we Wszechnicy SIP oraz pełni funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy w miejscu swojego zatrudnienia.
3. Wybory są tajne i odbywają się zwykłą większością głosów.

§ 8
Kadencja Rady Wszechnicy trwa 4 lata.

§ 9
1. Działalnością Wszechnicy SIP, a w szczególności procesem dydaktycznym
i organizacją pracy kieruje Kierownik Wszechnicy.
2. Kierownika Wszechnicy SIP powołuje Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
3. Szkolenia w ramach Wszechnicy SIP odbywają się raz w miesiącu według opracowanego harmonogramu z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.
4. Rok szkoleniowy Wszechnicy SIP pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 10
Słuchacze, którzy zaliczą 70 % wykładów seminaryjnych organizowanych w ramach procesu szkoleniowego Wszechnicy SIP otrzymują zaświadczenia – certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń. Rada Wszechnicy SIP może uhonorować wyróżniających się aktywnością i pilnością członków Wszechnicy SIP. Wnioski o wyróżnienie mogą składać: Kierownik Wszechnicy lub Członkowie Rady.

§ 11
Środki na działalność Wszechnicy SIP pochodzą z:
– budżetu Regionu,
– innych źródeł.

§ 12
Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Przepis końcowy

§ 14
Dotychczasowa Rada Programowa Wszechnicy SIP oraz przedstawiciel Wszechnicy SIP w Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy przy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu tracą mandaty z chwilą zatwierdzenia nowego Regulaminu.
Nowe wybory przeprowadza się niezwłocznie.

Społeczna inspekcja pracy