Banner

Podstawy, dokumenty, uprawnienia SIP

Podstawa działania SIP

Podstawą działania społecznej inspekcji pracy są:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy

Nowo wybrani SIP mogą bezpłatnie dokształcać się na organizowanych przez Wszechnicę seminariach.

Zalecana literatura:
– Poradnik dla SIP wyd. PIP
– Czasopisma (miesięczniki)
* Przyjaciel przy Pracy
* Atest – Ochrona Pracy
* inne – czasopisma branżowe

Regulamin wyborów społecznej inspekcji pracy w zakładzie

Uprawnienia SIP

Społeczni inspektorzy pracy mają do spełnienia ważną misję w dążeniu do poprawy coraz bardziej bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Ich kompetencje i możliwości nadzorczo kontrolne są określone w Ustawie o SIP. Mają prawo m.in. do kontrolowania pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, wydawanie zaleceń i wpisywanie uwag. Wnioskowanie o kontrolę do PIP, uczestniczenia w zespole do spraw ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, pełnienia funkcji z-cy przewodniczącego komisji bhp w zakładzie pracy.
Społeczna inspekcja pracy wyposażona przez ustawodawcę w szeroki wachlarz uprawnień kontrolnych, czyni ją co podkreśla PIP „ważną instytucją” jaką są – inspektorzy pracy, z tą jednak różnicą, że sip nie może wydawać decyzji administracyjnych.
Umacnianiem roli i znaczenia sip powinni być zainteresowani wszyscy, to jest: Związki Zawodowe, Pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy i Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity – 2022 r.)

Ustawa o związkach zawodowych przedstawia społeczną inspekcję pracy w roli organu doradczego, który ma zapewnić związkom zawodowym niezbędne warunki do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, do czego zakładowe organizacje związkowe są uprawnione. Organizacje związkowe są odpowiedzialne za tworzenie, organizację i działalność sip. One wyznaczają harmonogramy i programy ich pracy.

Zakres współpracy Państwowej Inspekcji Pracy ze Społeczną Inspekcją Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy PIP jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej określonej w ustawie o PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zadań współdziała między innymi ze:
– związkami zawodowymi,
– społeczną inspekcją pracy
– oraz innymi organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego i organizacjami pracodawców.

Działalność inspektorska PIP i SIP ma wieloletnią dobrą tradycję i stanowi ważny element współpartnerstwa opartego przede wszystkim na:
informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli, analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeń. PIP udziela porad, informacji z zakresu prawa pracy i bhp i na wniosek związków zawodowych przeprowadza szkolenia dla SIP.
Istotnym elementem w zakresie pobudzania aktywności sip w pełnieniu swoich funkcji organizowane są każdego roku przez Okręgowe Inspektoraty Pracy PIP kolejne edycje konkursu o tytuł „najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”.

 

Społeczna inspekcja pracy