Banner

Zasady udzielania porad

Szanowni Państwo

Pragniemy Państwa poinformować, iż w wyniku podjętej przez Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” uchwały, ulegają zmianie zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez prawników zatrudnionych przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Począwszy od dnia 20 października 2014r. prawo do porad mają tylko i wyłącznie członkowie związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

 

  1. W pierwszej kolejności obsługiwane są organizacje zakładowe, w drugiej członkowie NSZZ „Solidarność”,
  2. Członkowie Związku lub osoby rekomendowane przez organizację związkową winni dokumentować swoją przynależność do NSZZ „Solidarność” legitymacją członkowską lub aktualnym zaświadczeniem wystawionym przez Komisję Zakładową, względnie powinni być wcześniej umówieni telefonicznie przez Komisję Zakładową.

 

DZIAŁ EKSPERCKI udziela pomocy:

  • zakładowym (międzyzakładowym) organizacjom związkowym NSZZ „Solidarność”
  • członkom Związku NSZZ „Solidarność”

w zakresie:

  • zbiorowych praw i interesów pracowniczych
  • indywidualnych praw i interesów pracowniczych

Zbiorowe prawa i interesy pracownicze

Zadanie to Dział realizuje poprzez:

1. przygotowanie organizacji związkowych do negocjacji oraz bezpośredni udział w rokowaniach i negocjacjach przy:

  • zawieraniu układów zbiorowych pracy (zakładowych oraz ponadzakładowych)
  • uzgadnianiu regulaminów: pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • zawieraniu różnego rodzaju porozumień m. in. przy prywatyzacji i restrukturyzacji (pracownicze pakiety socjalne), przy zwolnieniach grupowych, przy ustalaniu przyrostu wynagrodzeń na dany rok na podstawie ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu przyrostu wynagrodzeń oraz

2. opracowywanie i opiniowanie projektów w/w aktów oraz innych dokumentów

3. sporządzanie ekspertyz w szczególności: przeprowadzanie analizy przedsiębiorstwa (kosztów, kondycji finansowej, możliwości adaptacji firmy do zmieniających się warunków otoczenia) pod kątem negocjacji płacowych lub zwolnień grupowych

4. konsultacje i poradnictwo w zakresie: prawa pracy, prawa związkowego, przekształceń własnościowych, ubezpieczeń społecznych, zwolnień grupowych, sporów zbiorowych, przestrzegania i poprawy warunków pracy

5. prowadzenie szkoleń i seminariów m. in. w zakresie: problematyki ekonomiczno-prawnej w związku z przekształceniami własnościowymi i ochrony warunków pracy (Wszechnica SIP)

6. wydawanie opinii prawnych dla potrzeb organizacji związkowych

7. podejmowanie interwencji u pracodawców w przypadku naruszania praw związkowych i pracowniczych

8. sporządzanie skarg do Państwowej Inspekcji Pracy i doniesień do Prokuratury w przypadku naruszania przez pracodawcę prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych

Indywidualne prawa i interesy pracownicze

Zadania te realizowane są poprzez:

1. udzielanie porad członkom Związku w zakresie: prawa pracy, ochrony pracy, zatrudnienia i bezrobocia oraz ubezpieczeń społecznych

2. sporządzanie pism procesowych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych takich jak: pozwy, pisma w trakcie procesu, apelacje, zażalenia, kasacje, odwołania od decyzji ZUS itp.

3. reprezentowanie przed Sądem członków Związku

4. podejmowanie interwencji u pracodawców w sprawach indywidualnych członków Związku

5. pomoc przy sporządzaniu zeznań podatkowych PIT

Realizacja tych zadań możliwa jest dzięki doskonale przygotowanemu zespołowi: ekspertów, radców prawnych, prawników i specjalistów.

Społeczna inspekcja pracy