Banner

Pozwy, umowy, pisma z zakresu prawa pracy

Wzór wezwania do zapłaty zaległości z tytułu wynagrodzenia za pracę

Wzór przykładowego zgłoszenia pracodawcy swojej gotowości do pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

Wzór wniosku i pozwu o sprostowanie świadectwa pracy

Wzór pozwu o zapłatę zaległego wynagrodzenia pozew o zapłatę w poniższej formie jest właściwy tylko jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000,00 zł. W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu wynosi do 10.000,00 zł pozew o zapłatę należy złożyć na urzędowym formularzu (patrz niżej)
wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (vide pkt 3 w pozwie) uwarunkowany jest tym, aby żądanie dochodzone w pozwie udowodnione było dołączonym do pozwu jednym z następujących dokumentów:
1) dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Pozew o zapłatę na formularzu uproszczonym (dotyczy roszczeń pieniężnych nie przekraczających 10.000,00 zł)

Przykładowy pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne na podstawie naruszenia art. 39KP

Przykładowy pozew o przywrócenie do pracy w razie rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia przez pracodawcę (zwolnienie dyscyplinarne), oparty na naruszeniu art. 52 par. 3 KP

Społeczna inspekcja pracy