Banner

Krok po kroku

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH z dnia 23 maja 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) I STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Ilekroć w niniejszych obowiązkach jest mowa o organizacji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do organizacji międzyzakładowej, oddziałowej, podzakładowej oraz jeżeli jest mowa o komisji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do komisji międzyzakładowej, oddziałowej i podzakładowej.

Z chwilą rejestracji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, dana organizacja zakładowa, staje się osobą prawną i ma w związku z tym ustawowy obowiązek dokonania niezwłocznego powiadomienia:
- pracodawcy,
- właściwego miejscowo urzędu statystycznego (KLIKNIJ —-> REGON),
- właściwego miejscowo urzędu skarbowego (KLIKNIJ —-> NIP),
- banku (KLIKNIJ —-> KONTO).

U PRACODAWCY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1. Poświadczenie Rejestracji organizacji zakładowej, które wydaje Dział Finansowy i Ewidencji Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”.

2. Zawiadomienie o wybranym zarządzie komisji zakładowej (POBIERZ—-> Wzór zawiadomienia),

3. Wniosek o potwierdzenie przez pracodawcę uprawnień komisji zakładowej do korzystania z lokalu, w celu uzyskania adresu do korespondencji POBIERZ—-> Wzór pisma ws. lokalu ,

4. Zawiadomienie o liczbie członków Związku, w tym członków pracujących POBIERZ—-> Wzór pisma ws. ilości członków – zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych – organizacja jest zobowiązana przedstawić pracodawcy co 6 miesięcy wg stanu na dzień 30 czerwca  do 10 lipca oraz na dzień 31 grudnia do 10 stycznia informację o łącznej liczbie członków organizacji, w tym o liczbie członków pracujących,

5. Zawiadomienie o chronionych członkach komisji zakładowej (POBIERZ—-> Wzór powiadomienia o osobach chronionych), na podstawie uchwały komisji zakładowej (POBIERZ—-> Wzór uchwały ws. ochrony stosunku pracy) – art. 32 ustawy o związkach zawodowych,

6. Wniosek dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy POBIERZ—-> Wzór wniosku dla organizacji związkowych, POBIERZ—-> Wzór wniosku dla organizacji międzyzakładowych
– zgodnie z art.31 ustawy o związkach zawodowych – prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją związkową na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje:
– częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150 (POBIERZ—-> Wzór pisma ws. wykorzystania godzin związkowych),
– jednemu pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
– dwóm pracownikom, gdy związek liczy od 500 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
– dodatkowo jeden etat na każde następne 1000 osób,

7. Wykaz imienny członków Związku (WZÓR) wraz z wnioskiem o potrącenie składek z deklaracji członkowskiej,

8. Wniosek do pracodawcy o comiesięczne przekazywanie pobranej składki członkowskiej – stanowiącej 0,82 % miesięcznych przychodów członka Związku – na rachunki: komisji zakładowej i Regionu Dolny Śląsk. W sprawie wniosków prosimy się kontaktować z Działem Finansowym i Ewidencji (tel., 71 7810152, ewidencja@solidarnosc.wroc.pl). Kopię wniosku należy niezwłocznie przesłać do Regionu.

9. Wzór porozumienia ws. przekazywania przez organizacje związkową składki członkowskiej należnej Zarządowi Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” i Komisji Krajowej (POBIERZ—-> Wzór porozumienia)

UWAGA: wszystkie składane dokumenty do pracodawcy i urzędów powinny być potwierdzone na kopii i przechowywane w aktach komisji zakładowej.

W REGIONIE DOLNY ŚLĄSK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NALEŻY ZŁOŻYĆ:

- wypełnioną kartę ewidencyjną komisji zakładowej POBIERZ—-> Wzór karty ewidencyjnej dla OZ w pliku *doc (karta ewidencyjna OZ – wersja pdf), POBIERZ—-> Wzór karty ewidencyjnej dla MOZ w pliku *doc (karta ewidencyjna MOZ – wersja PDF)), a następnie regularne przekazywanie kart ewidencyjnych według stanu na koniec czerwca oraz grudnia. Również, o zmianach danych np.: liczba członków, adresu, numeru telefonu lub pełnionych funkcjach, komisja zakładowa ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Region,
– decyzję komisji zakładowej upoważniającą członków komisji do wykonywania czynności prawnych POBIERZ—-> Wzór decyzji KZ posiadającej prezydium; POBIERZ—-> Wzór decyzji KZ, która nie powołała prezydium – zgodnie z postanowieniami § 42 ust.7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, czynności prawne w imieniu organizacji zakładowej podejmuje co najmniej dwóch jej członków, upoważnionych stosowną uchwałą komisji zakładowej,
– uchwałę komisji zakładowej upoważniającą osoby do założenia i dysponowania rachunkiem bankowym organizacji zakładowej POBIERZ—-> Wzór uchwały ws. założenia i dysponowania rachunkiem bankowym ,
– wykaz imienny członków Związku (zalecany w formie elektronicznej) POBIERZ—-> Formularz do wpisywania danych członków Związku .

 

Społeczna inspekcja pracy