Banner

Regulamin

Załącznik do uchwały ZR nr 59 /2015

Regulamin
Regionalnego Funduszu Strajkowego

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Regionalnego Funduszu Strajkowego zwanego dalej „RFS”.
§ 2
1. Dla wspierania finansowego akcji podejmowanych w imię obrony podstawowych celów statutowych związku ustanawia się RFS.
2. Zadaniem RFS jest niesienie pomocy osobom uczestniczącym w akcji strajkowej. Dopuszcza się dofinansowanie do innych form akcji protestacyjnej.
3. Pomoc z RFS obejmuje wyłącznie te struktury, które przekazują składkę związkową na konto Regionu zgodnie z §3 i 10 Uchwały Nr 5 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie działalności finansowej związku.

Rozdział II
DYSPONOWANIE I POCHODZENIE ŚRODKÓW

§ 3
1. Dysponentem regionalnego funduszu strajkowego jest Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk.
2. Zarząd Regionu powołuje w drodze uchwały Regionalną Radę Funduszu Strajkowego zwaną dalej „RRFS”.
3. RRFS liczy do 7 osób i ze swojego grona wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady.
4. RRFS działa w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.

§ 4
Przychody funduszu strajkowego stanowią:
1) środki pochodzące z obligatoryjnych składek członkowskich opłacanych przez struktury związku wg zasad ustalonych w Uchwale Finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) odsetki od posiadanych środków,
3) darowizny,
4) zwrócone zasiłki strajkowe w przypadkach przewidzianych w § 10 Regulaminu
5) inne przychody.

§ 5
1. Środki funduszu mogą być lokowane:
a) na oddzielnych rachunkach bankowych opisanych jako fundusze strajkowe (ustawowa ochrona przed zajęciem komorniczym),
b) w papierach wartościowych
c) w nieruchomościach,
d) w innych formach zaakceptowanych przez dysponenta funduszu.
2. Środki ulokowane w formie pieniężnej w sposób określony w ust. 1 pkt. a) powinny stanowić co najmniej 25% funduszu strajkowego

Rozdział III
UDZIELANIE POMOCY ZE ŚRODKÓW RFS

§ 6
1. Pomoc ze środków RFS może być udzielana dla akcji związkowych o charakterze regionalnym, branżowym lub lokalnym, zorganizowanych i prowadzonych zgodnie ze Statutem oraz decyzjami właściwych władz statutowych Związku.
2. Prawo złożenia wniosku o udzielanie pomocy z RFS przysługuje:
• Władzy wykonawczej: organizacji zakładowej, międzyzakładowej, podzakładowej, oddziałowej*
• Radzie Regionalnej i Międzyregionalnej Sekcji Branżowej wyłącznie w przypadku ponadzakładowych akcji o charakterze branżowym,
• Prezydium Zarządu Regionu,
• Zarządowi Regionu.
* – Dotyczy organizacji oddziałowej w rozumieniu uchwały KK 24/04.
3. Warunkiem otrzymania pomocy z RFS jest udokumentowanie, że struktury ubiegające się o pomoc, regularnie, zgodnie z uchwałą finansową Krajowego Zjazdu Delegatów, odprowadzają składki wynikające z uchwał władz statutowych. Warunek ten nie dotyczy przypadków nieopłacenia składki z powodu wstrzymania przez pracodawcę wypłat wynagrodzeń.
4. Wniosek o udzielenie pomocy z RFS, w przypadkach kiedy możliwym jest oszacowanie kosztów akcji – powinien zostać złożony na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem akcji, a w wyjątkowych sytuacjach najpóźniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem. Powyższy warunek nie dotyczy kosztów akcji strajkowej, w tym kosztów wypłaty zasiłków strajkowych.
5. Wniosek o udzielenie pomocy z RFS dotyczący kosztów akcji strajkowej, w tym zasiłków strajkowych powinien być złożony niezwłocznie po zaistnieniu przedmiotowych kosztów lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku wypłaty wynagrodzeń (w ujęciu miesięcznym) za udział w strajku.
6. Warunkiem udzielenia pomocy z RFS, której wartość szacunkowo przewyższa kwotę 40 tyś. zł. dla zasiłków strajkowych i 20 tyś. zł. dla innych form jest uzyskanie, przed rozpoczęciem akcji, zgody Zarządu Regionu na jej przeprowadzenie.
7. Władza wykonawcza organizacji związkowej, która występuje o pomoc do RKS zobowiązana jest dokonać na podstawie faktu rozliczenia otrzymanej pomocy nie później niż 30 dni.
8. RRFS zobowiązana jest do rozpatrzenia wniosków spełniającego kryteria określone w ust. 1 – 4 w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.
9. Kryteria obliczania zasiłku strajkowego określa załącznik nr 1.

§ 7
1. RRFS rozpatrując wniosek o udzielenie pomocy powinna wziąć pod uwagę następujące kryteria:
• skalę i wagę merytoryczną akcji,
• aktualne możliwości finansowe RFS,
• stopień wypełnienia przez organizatora i wnioskodawcę kryteriów regulaminu RFS.
2. Wielkość pomocy z RFS udzielanej strukturom Związku nie może przekroczyć połowy poniesionych i udokumentowanych przez nie kosztów. Powyższy warunek nie dotyczy kosztów wypłaconych zasiłków strajkowych, które finansowane są w całości z RFS.
3. Pomoc ze środków RFS może być udzielona na:
a) częściowe pokrycie kosztów akcji strajkowej wraz z wypłatą zasiłków strajkowych,
b) refundowanie kosztów transportu zbiorowego (od 8 osób) na dojazd uczestników akcji protestacyjnej (do 100%),
c) refundowanie kosztów akcji informacyjnej wspierającej protest oraz działania organizacyjne, zgodnie z decyzjami władz statutowych Związku, określających zakres i wysokość refundacji,
d) inne uzasadnione wydatki – zgłoszone przez Prezydium Zarządu Regionu
i zaakceptowane prze RFS.

§ 8
Wypłata zasiłku strajkowego może dotyczyć wyłącznie osób, które spełniają wszystkie poniższe wymogi:
1) są członkami NSZZ „Solidarność” i regularnie opłacają składki, Warunek ten nie dotyczy przypadków nieopłacenia składki z powodu wstrzymania przez pracodawcę wypłat wynagrodzeń.
2) za okres strajku nie otrzymały wynagrodzenia za pracę,
3) uczestniczyły w strajku co najmniej 3 dni w przypadku strajku wielodniowego lub przez cały czas jego trwania w przypadku strajku krótszego niż 3 dni.
4) przed otrzymaniem zasiłku na piśmie zobowiązały się do jego zwrotu w przypadku, o którym mowa w §10.

§ 9
1. Do wniosku , o którym mowa w § 6 ust 4 Regulaminu – należy dołączyć szacunkowe zestawienie kosztów jaki mają zostać poniesione w związku z przeprowadzeniem konkretnej akcji oraz dołączyć uchwałę władz statutowych organizacji związkowej a przeprowadzeniu konkretnej akcji protestacyjnej ( załącznik nr 2).
2. Do wniosku (załącznik nr 3) o udzielenie pomocy finansowej z RFS, na pokrycie kosztów akcji strajkowej i zasiłków strajkowych należy dołączyć :
a) uchwałę władz statutowych organizacji związkowej o wszczęciu sporu zbiorowego,
b) protokół z przeprowadzonego referendum strajkowego,
c) uchwałę w sprawie rozpoczęcia akcji strajkowej,
d) listę członków związku mających uczestniczyć w akcji strajkowej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, ilość godzin uczestnictwa w akcji strajkowej).
3. Potwierdzenie otrzymania zasiłku strajkowego przez uczestnika strajku musi być udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 3 i przekazane do Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk.

§ 10
W razie otrzymania przez pracownika uczestniczącego w strajku wynagrodzenia za okres strajku wypłaconego przez pracodawcę pracownik jest zobowiązany zwrócić zasiłek strajkowy z funduszu strajkowego, chyba że w oparciu o uzasadnione okoliczności Zarząd Regionu zadecyduje inaczej.

§ 11
Rozpoczęcie lub prowadzenie akcji w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu i statutu może stanowić powód odmowy udzielenia pomocy.

§ 12

Od uchwały RRFS przysługuje odwołanie do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Społeczna inspekcja pracy