Banner

Sprawozdanie finansowe

Podpisywanie oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego

w tym budżetu i rachunku wyników organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 ze zm.) sprawozdanie finansowe jednostki podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Według art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości za kierownika jednostki rozumie się organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który – zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności – uprawniony jest do zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Natomiast według art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości za organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Statut NSZZ „Solidarność” powyższą kwestię reguluje następująco:

• § 34 ust.3 pkt.1 i § 41 ust. 1 – kierownikiem jednostki w rozumieniu Statutu jest komisja zakładowa w organizacji zakładowej lub komisja międzyzakładowa w organizacji międzyzakładowej.

• § 71 ust. 4 – sprawozdanie finansowe za dany rok jest zatwierdzane przez władzę wykonawczą w tym przypadku przez komisję zakładową/międzyzakładową lub upoważnione przez nią prezydium – uchwałą (§ 60 ust. 1 pkt. 1 ) podjętą przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów.

Ważne dokumenty

Wszystkie Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” sporządzają na dzień kończący rok obrotowy sprawozdanie finansowe, które składa się z:
– bilansu,
– rachunku wyników (rachunek zysków i strat),
– informacji dodatkowej.

Bilans sporządza się na drukach stanowiących załączniki do Ustawy o rachunkowości ujmując w nich aktywa i pasywa za poprzedni rok obrotowy oraz bieżący okres sprawozdawczy, ze szczegółowością określoną w druku. W bilansie wykazuje się wartości poszczególnych grup składników majątkowych, wynikające z ewidencji księgowej. Wynik finansowy wykazuje się w pasywach bilansu jako:
– nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) tj. zysk, nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) tj. stratę.
POBIERZ—-> Bilans

Rachunek wyników sporządza się według wariantu porównawczego, na podstawie ksiąg rachunkowych. Rachunek wyników sporządza się podając w nim przychody, koszty, zysk i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za rok bieżący, rok obrotowy oraz rok poprzedni.
POBIERZ—-> Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa powinna zawierać nie objęte bilansem i rachunkiem zysków i strat informacje niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:
– objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
– uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
– strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem,
– strukturę kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem, oraz dodatkowo strukturę kosztów administracyjnych,
– dane o źródłach zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane udzielonych gwarancji i poręczeń, a także innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,
– tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Inne dokumenty:
POBIERZ—-> Zestawienie obrotów i sald syntetycznych
POBIERZ—-> Sprawozdanie finansowe i uchwały komisji niezbędne do jego zatwierdzenia

Społeczna inspekcja pracy