Banner

Budżet

Przykładowy budżet OZ

Budżet danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej władzę wykonawczą (komisję zakładową/międzyzakładową) na określony przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny. Niżej podajemy przykładowy budżet w postaci arkusza kalkulacyjnego (excel), który można wykorzystać dla potrzeb danej organizacji związkowej. POBIERZ—-> Wzór budżetu OZ

Uchwały w sprawie budżetu

Komisja Krajowa w swojej uchwale określiła szczegółowe wytyczne w sprawach związanych z budżetem danej jednostki organizacyjnej Związku. POBIERZ—-> Uchwała KK ws. konstruowania budżetu OZ

Statut NSZZ

Budżety i dokumentacja finansowa

§ 71

1. Budżet danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej władzę wykonawczą na wyznaczony przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny. .
2. Szczegółowe wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Komisji Krajowej.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia władzy wykonawczej.
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane przez władzę wykonawczą lub upoważnione przez nią prezydium.

§ 72

1. W budżecie nie są wykazywane wydatki dokonywane w ramach dotacji celowych ze środków donatora oraz dokonywane w ramach funduszy specjalnych.
2. Wydatki realizowane w ramach funduszy specjalnych zatwierdza właściwe gremium, zgodnie z regulaminem danego funduszu.
3. Realizacja wydatków z dotacji celowych jest przedstawiana władzy wykonawczej w takim trybie, jak sprawozdanie z wykonania budżetu.

§ 73

1. Budżet określonej jednostki organizacyjnej Związku i jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków tej jednostki.
2. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku mają członkowie prezydium władzy wykonawczej tej jednostki oraz pracownicy księgowości, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, a także osoby upoważnione stosowną uchwałą władzy wykonawczej.
3. Każdy inny członek władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo zapoznać się z dokumentacją finansową związaną z zadaniami merytorycznymi, które należą do jego kompetencji.
4. Całość dokumentacji finansowej władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku musi być udostępniona na żądanie władzy kontrolnej.
5. Regulacje określone w postanowieniach ust. 1- 4 nie wykluczają kompetencji kontrolnych, wynikających z prawa państwowego.

Społeczna inspekcja pracy