Banner

Zatrudnienie, szkolenia i walka z ubóstwem

Potrzeba bardziej socjalnej Europy nigdy nie była silniejsza. Kryzys Covid- 19 ujawnił problemy gospodarki zbudowanej na niepewnej pracy, niskich płacach i źle finansowanych usługach publicznych – skomentował założenia przyjętego przez Komisję Europejską Filaru praw socjalnych sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
Związki zawodowe naciskają na plan działania mający na celu wdrożenie Filaru od czasu jego przyjęcia cztery lata temu.
W planie działania określono trzy główne cele, które UE powinna osiągnąć do 2030 r.:
1. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;
2. co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu;
3. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln.
Sekretarz Konfederacji EKZZ Liina Carr dodaje: Plan działania zawiera większość środków i narzędzi, których oczekiwaliśmy, w tym ambitne cele dotyczące zatrudnienia, umiejętności oraz fundamentalne inicjatywy legislacyjne, które zdecydowanie popieramy. Potrzebne są jednak bardziej zdecydowane propozycje, aby zapobiec wszelkim formom niepewnej pracy, wspólne normy UE w zakresie zabezpieczenia społecznego, a także zobowiązanie do dalszego nadzwyczajnego wsparcia zatrudnienia i wynagrodzeń do czasu rozpoczęcia prawdziwego ożywienia gospodarczego.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy