Banner

Wybory w Krajowej Sekcji Przemysłu Elektromaszynowego

Małgorzata Calińska-Mayer została ponownie wybrana na Przewodniczącą Krajowej Sekcji Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ Solidarność. Podczas zebrania delegaci przyjęli m.in. stanowisko dotyczące zmian w statucie NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiamy poniżej:

Stanowisko

Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ „Solidarność” z dnia 11.05.2018 roku.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Elektromaszynowego                   NSZZ „ Solidarność” po głębokiej dyskusji nad propozycjami zmian do Statutu zawartych                w Uchwale nr 7/03/2018 Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” postanowili zająć stanowisko w kwestii proponowanych zmian.

  1. Co do treści paragrafu 36 ust 1 i paragrafu 50 ust.3 a

Delegaci WZD Sekcji pozytywnie opiniują proponowane zmiany polegające na wprowadzeniu zapisu aby funkcje  przewodniczącego władzy wykonawczej regionalnych oraz krajowych jednostek organizacyjnych Związku w tym Przewodniczącego Komisji Krajowej można pełnić nie więcej niż przez dwie kolejne  kadencje i przedłużenie w tym wypadku kadencji do 5 lat ale pod warunkiem, że będzie równocześnie wprowadzony system zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa dla tych działaczy którym zakończy się możliwość dalszego kandydowania ale ich wiedza i doświadczenie zostanie wykorzystane dla rozwoju związku, skuteczności i merytorycznego przygotowania poprzez systemowe ich zatrudnienie.

  1. Treść paragrafu 40 ust 3 i paragrafu 41 ust 11 dotyczących zwołania co najmniej dwa razy w czasie kadencji posiedzenia władzy stanowiącej oraz udzielenia absolutorium, delegaci WZD Sekcji pozytywnie opiniują proponowane zmiany pod warunkiem doprecyzowania skutków nieudzielenia absolutorium. Delegaci stoją na stanowisku, że konsekwencją nieudzielenia absolutorium powinno być automatyczne wygaśnięcie mandatów władzy wykonawczej.

 

  1. Paragraf 16 ust.5 dotyczący wprowadzenia Sądów Koleżeńskich.

 

Delegaci WZD Sekcji sam pomysł utworzenia  Sądów Koleżeńskich oceniają pozytywnie.  Natomiast aby utworzone Sądy Koleżeńskie nie były wykorzystywane przeciwko aktywnym ale niewygodnym działaczom związkowym. Delegaci uważają, że Sąd Koleżeński powinien być powołany tylko na szczeblu krajowym wraz z  zapewnionym trybem odwoławczym od jego postanowienia do Komisji Krajowej. Powinna być również wydana szczegółowa procedura odwoławcza z nakreślonymi terminami.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy