Banner

Trzeba piętnować nieuczciwość

W Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk odbyła się konferencja prasowa sygnatariuszy Forum Partnerów Społecznych – organizacji pracodawców i związków zawodowych. Zaprezentowali oni podpisane wspólnie Stanowisko ws. niestosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Szczególnie mocno wybrzmiał głos pracodawców, którzy podkreślali, że obecna interpretacja prawa przez ZUS w kwestii egzekucji składek za poprzednie lata może spowodować upadek wielu przedsiębiorców. Pracodawcy piętnowali też wspólnie ze związkowcami nielegalne praktyki zaniżania stawki godzinowej 13 zł.

Poruszono też wątek oszukiwania studentów i pokazano ścieżki skutecznego upominania się o swoje prawa.

Sygnatariusze Stanowiska:

for4

foto Janusz Wolniak

Poniżej cała treść Stanowiska:t

Stanowisko Forum Partnerów Społecznych w sprawie niestosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Członkowie Forum Partnerów Społecznych stanowczo przeciwstawiają się praktykom niestosowania klauzul społecznych przy przetargach publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów ustawy o minimalnej stawce godzinowej.

Forum Partnerów Społecznych deklaruje pełną gotowość do poszanowania zasad współżycia gospodarczego, tj. niedyskryminowania ze względu na płeć, rasę, stopień niepełnosprawności, pochodzenie, czy przynależność państwową. Jednocześnie uważa, że prawo do minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto powinno być powszechnie respektowane     i stosowane.   Forum Partnerów Społecznych wyraźnie dąży do piętnowania tego typu zachowań, obecnych nie tylko wśród przedsiębiorstw, lecz również w instytucjach publicznych, które dopuszczają do przetargów firmy oferujące niższą stawkę i nie respektują klauzul społecznych.

Forum Partnerów Społecznych opowiada się za tym, żeby podmioty publiczne popularyzowały dobre praktyki firm, stosujących klauzule społeczne, ustawę o minimalnym wynagrodzeniu oraz nie dopuszczając do łamania prawa pracy. Żadne przedsiębiorstwa, czy instytucje nie powinny ich łamać lub naginać do swoich praktyk w imię korzyści ekonomicznych z procederu obchodzenia prawa. Działania takie powinny spotkać się z dezaprobatą instytucji otoczenia gospodarczego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz natychmiastową reakcją stosownych instytucji nadzoru i kontroli.

Dlatego Sygnatariusze Deklaracji Forum Partnerów Społecznych są zdania, że potrzebny jest udział związków zawodowych, pracodawców i instytucji publicznych w tworzeniu dobrych praktyk celem wypracowania takich form działania, które będą prowadziły do powszechnego ich stosowania, stygmatyzując nieuczciwe praktyki. Potrzebne jest tworzenie struktur nadzorowania przetargów realizacji kontraktów publicznych, aby stały się one rzetelnym a nie patogennym wyznacznikiem działania całego rynku pracodawcy i pracobiorcy.  Z drugiej strony, potrzebne jest także aktywniejsze uczestnictwo podmiotów publicznych we wspomnianych działaniach, aby wiedza dotycząca wysokości stawek za pracę była powszechna na rynku.

Forum Partnerów Społecznych deklarując chęć dialogu i współpracy wierzy, że zaangażowanie i dobra wola po obu stronach sporu przyniosą oczekiwane rezultaty i przyczynią się do promowania pozytywnych wartości – z korzyścią dla relacji pomiędzy pracodawcami oraz pracobiorcami.

for1 for2 for5

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy