Banner

Solidarność oświatowa spotkała się z ministrem edukacji

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkało się 22 sierpnia z ministrem edukacji Anną Zalewską. Po spotkaniu ukazał się Komunikat, w którym wyszczególniono poruszone w rozmowach tematy.
Poniżej komunikat ze spotkania:
KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 22 sierpnia 2016 r.
Strony ustaliły formułę cyklicznych, dwustronnych spotkań. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. Prezydium KSOiW podkreśliło potrzebę uzgodnienia pakietów osłonowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tracących pracę. Prezydium wyraziło także zaniepokojenie brakiem propozycji znaczących podwyżek w oświacie.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa zwrócił uwagę na potrzebę częstszych roboczych spotkań dwustronnych. Ustalono, że spotkania będą odbywały się przynajmniej jeden raz na miesiąc.
Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje niektórych rozwiązań reformy ustroju szkolnego:
– wygaszane gimnazja mają być przekształcane w okresie pięciu lat – albo w ośmioletnie szkoły podstawowe albo w czteroletnie licea,
– zmniejszeniu ulegną obwody szkolne i liczebność uczniów w oddziałach klasowych, – sieć szkół ma być uzgadniana z kuratorami oświaty.
Członkowie Prezydium wyrazili obawę o utratę miejsc pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przedstawili kilka propozycji elementów osłonowych, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i wydłużenie stanu nieczynnego. Minister Zalewska podkreślała, że w wyniku reformy ustroju szkolnego nie powinno dochodzić do utraty miejsc pracy przez nauczycieli, a zmniejszenie zatrudnienia w ciągu ostatnich 7 lat o ok. 45 tys. było spowodowane niżem demograficznym. Jednym z elementów zabezpieczających przed utratą pracy ma być ograniczenie godzin ponadwymiarowych (wygospodarowane w ten sposób etaty będą przydzielane nauczycielom gimnazjów). Przez kuratoria oświaty ma zostać stworzona baza danych nauczycieli. Przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor szkoły podstawowej, liceum lub innej szkoły (placówki) będzie miał obowiązek wystąpienia do Kuratora Oświaty z zapytaniem czy na liście Kuratora nie znajdują się nauczyciele zagrożeni utratą pracy. W pierwszej kolejności będą zatrudniani nauczyciele znajdujący się w bazie kuratoryjnej.
Prezydium KSOiW w dalszym ciągu podejmuje działania w celu zawarcia z Rządem RP pakietu osłonowego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zagrożonych utratą pracy. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania domaga się także przywrócenia zapisu o obligatoryjnym opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół przez związki zawodowe oraz wzmocnienia roli kuratora oświaty w zatwierdzaniu tych arkuszy.
Prezydium KSOiW kolejny raz upomniało się o podwyżki w oświacie. Minister Anna Zalewska stwierdziła, że rozmowy na temat wynagrodzeń odbędą się na forum Rady Dialogu Społecznego, w zespole branżowym ds. oświaty.
Członkowie Prezydium wyrazili niezadowolenie ze zmienionych zapisów odnośnie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, które ograniczają rolę związków zawodowych i nie realizują wcześniej proponowanego wzmocnienia nadzoru pedagogicznego. Prezydium zaproponowało zmianę tych zapisów.
W celu poprawy sytuacji w szkołach przyszpitalnych członkowie Prezydium złożyli wniosek aby zorganizować spotkanie NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami ministerstwa edukacji narodowej i ministerstwa zdrowia.
Następne spotkanie minister Zalewskiej z Prezydium KSOiW odbędzie się 5 września br.
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Ewa Roszyk, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S” – Wojciech Jaranowski

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy