Banner

Protest oświaty

Pod siedzibą Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” obył się dziś protest Oświaty. Przewodnicząca Danuta Utrata oświatowej “Solidarności” na Dolny Śląsku wraz z członkami Rady Sekcji przedstawiła przyczyny protestu, które sprowadzają się do tego, że związkowcy żądają realizacji Porozumienia z 2019 roku i wypracowanie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Związek odrzuca zdecydowanie obecne propozycje ministerstwa edukacji, uznając je za kompletnie rozmijające się z oczekiwaniami środowiska, a nie prowadzącymi do realnych podwyżek tylko do zwolnień nauczycieli.

W załączeniu materiały związane z protestem oświaty.

jw

foto Janusz Wolniak

Materiały związane z protestem oświaty:

 

POROZUMIENIE  7 KWIETNIA 2019 R.                                                                                                                                               Strony wspólnie uzgodniły, że:

 1. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
 2. 1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł. na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.                                                                                                                                                      Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:                                                                                    nauczyciela stażysty – 3 197 zł                                                                                                                                           nauczyciela kontraktowego  – 3 549 zł                                                                                                                            nauczyciela  mianowanego – 4 604 zł                                                                                                                                      nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł.                                                                                                                                         Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września2019 r. nauczycieli stażystów to479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.                                                                                     Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15 % wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. Wynagrodzenie nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%.  W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.                              Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:                                    nauczyciela stażysty – 2 780 zł,                                                                                                                                        nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł                                                                                                                                                   nauczyciela  mianowanego – 3 248 zł                                                                                                                             nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł,

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 335 zł                                                                                                                                                     nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł                                                                                                                                    nauczyciela  mianowanego – 4 803 zł                                                                                                                                    nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł.

 1. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

wynagrodzenia zasadniczego                                                                                                                                                       nauczyciela stażysty – 515 zł,                                                                                                                                                     nauczyciela kontraktowego – 529 zł                                                                                                                                       nauczyciela  mianowanego – 601 zł                                                                                                                                                  nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

wynagrodzenia średniego                                                                                                                                                                     nauczyciela stażysty – 617 zł,                                                                                                                                                      nauczyciela kontraktowego – 685 zł                                                                                                                                                     nauczyciela  mianowanego – 890 zł                                                                                                                                         nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,

 1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota
 2. 1,9 mld zł).
 3. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców
 4. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy
 5. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku
 6. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu

zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;

zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;

zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 1. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela.

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

 1. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

 1. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery – ”
 2. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas.
 3. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji

ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)

zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych

zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

 1. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie).
 2. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.
 3. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).
 4. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

 

Piotr Duda do Prezydenta Andrzeja Dudy: Zwracam się do Pana jako patrona dialogu

19.10.2021 06:55

- Zwracam się do Pana jako patrona dialogu społecznego, aby Pan włączył się w mediacje pomiędzy oświatową „Solidarnością” a Premierem – napisał w liście do Prezydenta szef “Solidarności”.

 

Zdaniem lidera “Solidarności” niewywiązanie się przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego z porozumienia zawartego ponad dwa lata temu pomiędzy Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz wicepremierem ds. dialogu społecznego Beatą Szydło, ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską, ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, szefem kancelarii premiera ministrem Michałem Dworczykiem oraz wiceministrem finansów Tomaszem Robaczyńskim – to wyjątkowo bulwersująca sprawa

- Przekazuję Panu Prezydentowi kopię samego porozumienia, dotyczącego przede wszystkim zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Pragnę też przypomnieć, że zostało ono zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo trudnym dla polskiej edukacji czasie, a NSZZ „Solidarność” nie ulegając presji wykazał się daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością – napisał przewodniczący.

Obecną postawę gabinetu Morawieckiego nazywa – nieustającą biernością Rządu i przypomina, że 6 października Rada Sekcji powołała sztab protestacyjny.

– Szanowny Panie Prezydencie. Zwracam się do Pana jako patrona dialogu społecznego, aby Pan włączył się w mediacje pomiędzy oświatową „Solidarnością” a Premierem. Realizacja powyższego porozumienia to elementarna powinność Rządu. Tu chodzi przede wszystkim o wiarygodność polskich władz i wiarygodność Zjednoczonej Prawicy, której rządy tym się charakteryzowały przez ostatnie lata – zakończył list Piotr Duda.

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy