- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Pracownicy oceniają rynek pracy

praca

O tym, jak pracownicy oceniają obecną sytuację na rynku pracy, jakie są prognozy na przyszłość, czy wśród osób pracujących występuje poczucie zagrożenia bezrobociem, jaka jest sytuacja na lokalnych rynkach pracy, możemy dowiedzieć się z najnowszego komunikatu CBOS pt. “Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

W pierwszej dekadzie czerwca o 5 punktów procentowych ubyło pozytywnych ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy i o tyle samo wzrósł odsetek pracujących zarobkowo uważających obecną sytuację za „ani dobrą, ani złą”.
Jak czytamy w Komunikacie “blisko trzy piąte (58%) pracujących zarobkowo obecną sytuację w swoich zakładach pracy oceniło pozytywnie, przy czym blisko połowa pytanych (49%) określiła ją jako po prostu „dobrą”, a tylko 9% uznało ją za „bardzo dobrą”. Trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) stwierdziło, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”, a co dziesiąty (10%)ocenił ją negatywnie”.

Na postrzeganie obecnej sytuacji w zakładach pracy, jak wynika z badań, największy wpływ ma ocena warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. “Im lepiej pracujący zarobkowo Polacy oceniają byt swoich gospodarstw, tym częściej wyrażają przekonanie, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra (od 22% wśród deklarujących złe warunki materialne do 71% w grupie oceniających je dobrze)”.

jw/sol