Banner

Regon

Ustawa, z dnia 29 czerwca 1995 r., o statystyce publicznej.
art. 62.3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nieposiadające w dniu wejścia w życie ustawy numeru identyfikacyjnego REGON, są obowiązane do złożenia w urzędach statystycznych właściwych dla ich siedziby, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wniosku o nadanie tego numeru im i ich jednostkom wyodrębnionym. Urzędy statystyczne wprowadzą zgłaszające się podmioty do rejestru REGON i wydadzą, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.

Do urzędu statystycznego występujemy z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. W tym celu należy wypełnić formularz RG-OP, który można pobrać ze strony GUS.

Wniosek należy złożyć wraz z Poświadczeniem Rejestracji (z Działu Ewidencji Regionu Dolny Śląsk) w Urzędzie Statystycznym.

Społeczna inspekcja pracy