Banner

NIP

Pierwszym krokiem jaki każda jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej winna uczynić w kontakcie z Urzędem Skarbowym jest zgłoszenie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten dokonywany jest obecnie na druku o symbolu NIP-2 (dostępnym na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku/inne). Formularz ten stanowi zgłoszenie identyfikacyjne i składany jest w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę podatnika. Na podstawie druku NIP-2 organ podatkowy nadaje podmiotom tzw. numer identyfikacji podatkowej (NIP), który podatnicy podają na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.
NIP – numer identyfikacji podatkowej.
Ustawa, z dn. 13. 10. 1995 r., o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:
art. 2.1 Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej „NIP”.

Razem z drukiem NIP-2 w urzędzie skarbowym należy złożyć:

● zaświadczenie o numerze REGON,

● Poświadczenie Rejestracji (z Działu Finansowego i Ewidencji Regionu Dolny Śląsk),
● potwierdzoną przez Dział Finansowy i Ewidencji uchwałę Komisji Zakładowej w sprawie upoważnienia do czynności prawnych.

Każda zmiana: władz organizacji, adresu siedziby organizacji, numeru konta organizacji, nazwy organizacji, numeru REGON powoduje konieczność aktualizacji danych organizacji związkowej poprzez złożenie formularza NIP-2 w odpowiednim urzędzie skarbowym, z zakreśleniem “aktualizacja”.

Społeczna inspekcja pracy