Banner

Opinia prawna ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do końca marca należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Poniżej zamieszczamy opinię prawną Edyty Smolarczyk – Radcy Prawnego w sprawie podpisywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego sporządzanego dla Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tekst jednolity) „1. kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
2.Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego”.
Natomiast art. 53 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, iż:
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”.
Według art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, organem zatwierdzającym, jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.
W tym kontekście należy również przywołać przepisy statutu NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z § 68 ust. 1 statutu, „decyzje o charakterze finansowym i majątkowym danej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje wyłącznie władza wykonawcza tej jednostki organizacyjnej Związku, a w jej imieniu i z jej upoważnienia – zgodnie z postanowieniami prawa wewnątrzzwiązkowego i postanowieniami wewnętrznymi tej władzy wykonawczej – jej prezydium oraz inne osoby upoważnione przez prezydium”.
Zgodnie natomiast z § 71 ust. 4 statutu, „sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane przez władzę wykonawczą lub Upoważnione przez nią prezydium§ 42 statutu, stanowi, iż „Prezydium, o którym mowa w § 34 ust. 4, jest organem władzy wykonawczej.
Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy prawa powszechnego, jak również przepisy statutowe, sprawozdanie finansowe na rzecz Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane przez władzę wykonawczą lub upoważnione przez nią prezydium, natomiast podpisuje je osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, którego funkcję w Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pełni władza wykonawcza w tym jej organ czyli prezydium. W sytuacji braku upoważnienia prezydium, ww. dokumenty powinny podpisać wszystkie osoby Wchodzące w skład organu wykonawczego czyli wszyscy członkowie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy