Banner

KSOiW sprawie Karty Nauczyciela

Stanowisko
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” wnosi o uchylenie w całości art. 50 oraz o ustanowienie art. 55 w brzmieniu zaproponowanym w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344).

UZASADNIENIE

I. Zaproponowany przepis art. 50, który nadaje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencje “wyłączenia”  w drodze rozporządzenia, stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela, w tym dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzenia egzaminów jest w ocenie KSOiW NSZZ “Solidarność” sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej oraz hierarchii źródeł prawa.

Zaprezentowana delegacja ustawowa ustanowiona na rzecz ministra resortu edukacji jest zbyt szeroka i stwarza możliwość jednostronnego ingerowania w przedmiocie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.  Ustanowienie art. 50 w takiej formule naruszy w sposób zasadniczy zasadę pewności prawa i jego przewidywalności.

II. W zakresie przepisu art. 55 KSOiW NSZZ wyraża pełną aprobatę z uwagi na pilną potrzebę uregulowania problemu zaliczenia czasu reorganizacji zajęć edukacyjnych jako okresu wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy