Banner

REGULAMIN
Regionalnego Funduszu Pomocy dla Członków NSZZ “Solidarność” Szykanowanych za Działalność Związkową

(tekst jednolity z dnia 26.02.2007 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.Niniejszy Regulamin określa cele, zasady tworzenia i dysponowania Regionalnym Funduszem Pomocy Członkom NSZZ “Solidarność” szykanowanych za działalność związkową, zwanego dalej Funduszem.
2. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy członkom NSZZ “Solidarność” szykanowanym za działalność na rzecz Związku.

§ 2
1. Dysponentem Funduszu jest Zarząd Regionu Dolny Śląsk.
2. Decyzje o przyznaniu pomocy w ramach środków Funduszu podejmuje Rada Funduszu zwaną dalej Radą.
3. Zarząd Regionu powołuje w drodze odrębnej uchwały, na okres kadencji 5-osobową Radę Funduszu.
4. W skład Rady wchodzą: sekretarz Zarządu Regionu i 4 osoby wybierane spośród członków Zarządu Regionu.

Rozdział II
Tworzenie funduszu

§ 3
1. Fundusz tworzy się z następujących źródeł:
a) wpłat Zarządu Regionu (1/3 dotacji Krajowego Funduszu),
b) dotacji z Krajowego Funduszu Pomocy dla Członków NSZZ “Solidarność” Szykanowanych za Działalność Związkową,
c) wpłat i darowizn od osób prawnych i fizycznych.

2. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku powiększają kwoty do podziału w roku następnym.
3. Środki Funduszu gromadzone są na oddzielnym rachunku, a jego wydatki i przychody nie wchodzą w zakres budżetu Zarządu Regionu.

Rozdział III
Zasady przyznawania pomocy ze środków funduszu formy pomocy.

§ 4
Pomoc osobom szykanowanym może być udzielona w formie zwrotnej lub bezzwrotnej zapomogi losowej.

§ 5
1. Pomoc ze środków funduszu może być przyznana na wniosek:
a) zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej,
b) regionalnej struktury branżowej,

2. Wniosek o pomoc ze środków Funduszu powinien zawierać:
a) krótki opis sytuacji, w wyniku której nastąpiło szykanowanie członka związku oraz rodzaj i zakres represji,
b) informację o dochodach za ostatnie 3 miesięcy oraz sytuacji rodzinnej osoby szykanowanej,
c) opinię macierzystej organizacji zakładowej,
d) wielkość i formę oczekiwanej pomocy.

3. Rada powinna rozpatrzyć wniosek o udzielenie pomocy w ciągu miesiąca od jego wpływu oraz powiadomić niezwłocznie wnioskodawcę.
4. Od decyzji Rady wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Prezydium Zarządu Regionu.
5. W wyniku rozpatrzenia odwołania lub z innych ważnych powodów Prezydium Zarządu Regionu może zobowiązać Radę do powtórnego rozpatrzenia wniosku.
6. Po rozpatrzeniu ponownym wniosku decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 6
1. Fundusz podlega kontroli Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
2. Rada składa roczne sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Regionu.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego uchwalenia.

Społeczna inspekcja pracy