Banner

REGULAMIN PRACY
Rady Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym

1. Rada Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym zwana dalej Radą działa zgodnie z:
a) Regulaminem Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym, zwanym dalej Regionalnym Funduszem,
b) Regulaminem Krajowego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym zwanym dalej Krajowym Funduszem.

2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Rady w składzie:
a) Przewodniczący Rady,
b) Z-ca przewodniczącego Rady,
c) Sekretarz Rady.

3. Do zadań Rady należy:
a) Przyjęcie trybu składania i rozpatrywania wniosków o pomoc szykanowanym członkom Związku,
b) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków poprzez decyzje Rady.

4. Rada podejmuje decyzje finansowe w granicach posiadanych środków na wyodrębnionym rachunku pomocniczym Zarządu Regionu.

5. Rada prowadzi swoje posiedzenia poprzez podejmowanie decyzji, stanowisk, opinii i oświadczeń; podejmowane są one zwykłą większością głosów.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeb.

7. Rada przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności i przedkłada je Zarządowi Regionu.

8. Posiedzenia Rady są protokołowane.

Regionalna Rada Funduszu Pomocy Os. Szykanowanym Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”

Społeczna inspekcja pracy