Banner

Amazon odmawia dalszych rozmów

2 lipca 2019 r.  pod Poznaniem odbyło się drugie spotkanie organizacji związkowych z przedstawicielami spółki Amazon Fulfillment Poland z udziałem mediatora, Pawła Galca. Na spotkaniu pracodawca odrzucił kluczowe uwagi związków do istniejącej oceny pracowniczej (załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy). Nie zgodził się również na zawieszenie sporu na okres trzech miesięcy pod warunkiem zawieszenia tzw. feedbacków.

Mimo to strona związkowa deklarowała chęć dalszych spotkań w ramach procedury sporu zbiorowego. Amazon jednak zerwał szanse na porozumienie i jednostronnie podpisał protokół rozbieżności. Tak sztywne stanowisko Amazon oznacza zaostrzenie sporu. W najbliższych dniach organizacje związkowe podejmą decyzję co do dalszych kroków.

Solidarność i Inicjatywa Pracownicza  zgodnie domagały się, aby ocena okresowa spełniała cechy obiektywności i sprawiedliwości, w szczególności:

– Sprzeciwiamy się podnoszeniu wskaźników (norm) w wyniku wzmożonego osobistego wkładu pracy pracowników bez względu na panujące uwarunkowania techniczne lub organizacyjne (domagamy się traktowania normy pracy zgodnie z art.83 Kodeksu pracy). W naszej ocenie przekraczanie norm nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej, a nie zaś wprowadzonych ulepszeń organizacyjnych bądź technicznych.

– Proponowaliśmy wydłużenie okresu branego pod uwagę przy ocenie pracowniczej

– Sprzeciwiamy się stosowaniu jednej normy bez względu na cechy psychofizyczne pracownika – obecnie Amazon nie uwzględnia m.in. kategorii płci, wieku oraz zatrudnienia na czas określony i nieokreślony, o których mowa w art. 18 (3a) Kodeksu pracy. Inaczej naszym zdaniem winny wyglądać kryteria oceniania według wskazanych norm w przypadku kobiet oraz pracowników starszych, a sama ocena nie powinna mieć wpływu na zawieranie bądź niezawieranie z pracownikami umów o pracę na czas nieokreślony.

– Domagaliśmy się udziału strony społecznej przy procedurze ustalania celów oraz ich weryfikacji

W zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych strona związkowa, która domagała się wycofania umów agencyjnych i czasowych, zmodyfikowała żądanie, proponując likwidację zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy na okres próbny w przypadku tych, którzy wcześniej zatrudnieni byli przez agencje pracy tymczasowej. Po drugie, proponowaliśmy zawarcie porozumienia zbiorowego ustalającego czasokresy zawieranych z pracownikami tymczasowymi umów tj. ograniczenie ich do dwóch umów 3-miesięcznych.

Przewodniczący ZOZ NSZZ 
Solidarność Amazon Fulfillment 
Poland sp. z o.o.  
Grzegorz Cisoń 
foto Janusz Wolniak
Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy