Banner

Gdy w Twojej firmie pracuje mniej niż 10 osób również możesz należeć do Związku NSZZ „Solidarność”

Możesz należeć do Terenowej Organizacji Związkowej.

Skontaktuj się z nami:
Dział Rozwoju Związku, pokój 118,
pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
tel. (071) 78 10 153
e-mail:drz.wroc@solidarnosc.org.pl

Organizatorzy związkowi pomogą Ci.

Zgodnie z przepisem art. 251 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami (nie wliczamy do tych 10 osób: emerytów, rencistów oraz bezrobotnych i inne osoby nie pozostające w stosunku pracy)

Związku zawodowego nie mogą założyć osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz osoby bezrobotne. Nie oznacza to, że nie mogą one zostać członkiem Związku istniejącego już w zakładzie pracy.

DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SIĘ?

Związek zawodowy to organizacja pracowników, którzy postanowili zorganizować się w celu reprezentowania swoich interesów wobec pracodawcy.
Pracownicy organizują się w Związek po to, aby być partnerem do rozmowy z pracodawcą oraz mieć wpływ na:
• wyższe płace…
• …i podwyżki (inflacja rośnie…)
• dobry system premiowania;
• sprawiedliwą ocenę pracowników;
• lepsze warunki pracy;
• dobre, odpowiednio skonstruowane umowy o pracę;
• Podział środków Zakładowego Funduszu Socjalnego

Mówiąc krótko:
pracownicy tworzą związek zawodowy, aby skutecznie reprezentować swoje interesy.

Społeczna inspekcja pracy