Banner

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarczą struktur Związku regulują STATUT oraz Uchwała KK nr 153/03 ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury Związku

Zgodnie ze Statutem NSZZ “Solidarność”:
§75
1. Związek i każda jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną mają prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o określone źródła finansowania (np. fundacje).
2. Regulacje dotyczące działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać postanowienia wyłączające możliwość ponoszenia przez jednostkę organizacyjną Związku zobowiązań finansowych, wynikających z ewentualnych negatywnych skutków działalności tych podmiotów.
3. W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną Związku udziału w spółce kapitałowej prawa handlowego, prawo wyznaczania przedstawiciela na zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców ma władza wykonawcza danej jednostki, która jednocześnie określa zakres kompetencji przedstawiciela.

Statut NSZZ “Solidarność”, KLIKNIJ —> Statut NSZZ “Solidarność”

Społeczna inspekcja pracy