Banner

Rozliczenia OZ z urzędem skarbowym

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy, tzn.:
a) prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku,
b) składanie urzędom skarbowym zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym, do 31 marca roku następnego. Strona Ministerstwa Finansów z formularzami CIT

Wśród dochodów uzyskiwanych przez organizacje związkowe zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych są “dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej” (art. 17 ust. 1 pkt 39),

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 54 poz 654 z 2000 r.)

Społeczna inspekcja pracy